Home arrow Česká Taekwon-Do Asociace arrow Struktura ČTA I.T.F. arrow Směrnice č. 3 - jednací řád Rady ČTA I.T.F.
Směrnice č. 3 - jednací řád Rady ČTA I.T.F. Tisk E-mail
Napsal František Macek | 19. leden 2008 | Aktualizováno 18. říjen 2013

1.  Základní ustanovení

1.1. Jednací řád Rady České Taekwon-Do I.T.F. Asociace (dále jen Rada resp. ČTA I.T.F.) vychází ze stanov České Taekwon-Do I.T.F. Asociace (dále stanov ČTA I.T.F.) a je nedílnou součástí platných předpisů ČTA I.T.F.

2.  Místo, čas a řízení jednání

2.1. Rada ČTA I.T.F. zasedá nejméně 6x ročně.

2.2. Jednání Rady svolává a řídí prezident ČTA I.T.F. Tuto povinnost může delegovat na kteréhokoliv člena Rady.


2.3. Místa jednání Rady se pravidelně střídají, vždy však s přihlédnutím ke konkrétní situaci a okolnostem jednání, ekonomice nákladů jednání, specifikám programu jednání, či možnosti využití místa konání plánovaných akcí ČTA I.T.F. Místo a čas příštího jednání Rady musí být dán na vědomí všem členům ČTA I.T.F. (prostřednictvím kaledáře ČTA I.T.F. na internetových stránkách) a e-mailem všem členům Rady nejpozději 14 dnů předem.


3.  Program jednání, komunikace mezi členy Rady


3.1. Jednání Rady probíhá podle programu, jehož body příp. podklady k nim musí být členům Rady dostupné vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Za přípravu programu jednání Rady je odpovědný  prezident mailem spolu s viceprezidentem. Návrhy bodů, které by měly být zařazeny do programu příštího jednání předkládají členové Rady písemně prezidentovi na předchozím jednání, nebo v období mezi jednotlivými zasedáními Rady, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem jednání Rady.


3.2. Operativní rozhodnutí může Rada učinit také prostřednictvím E-mailového připomínkového řízení, při kterém má každý člen Rady právo předložit neodkladný návrh rozhodnutí ostatním členům Rady k vyjádření prostřednictvím E-mailu. V případě, že se některý z členů Rady k předloženému návrhu nevyjádří do 3 pracovních dnů, je jeho stanovisko považováno za souhlas s předloženým návrhem. Při tomto způsobu rozhodování zůstává v platnosti pravidlo rozhodování prostou většinou souhlasných odpovědí. Při nejbližším zasedání Rady je výsledek připomínkového řízení a následné rozhodnutí rekapitulováno a zapsáno do zápisu z jednání Rady.
Jako platné E-mailové adresy členů Rady a prezidenta mailem jsou považovány do odvolání tyto
(směrnice č. 1 – vedení ČTA I.T.F., rozhodčí)


4.  Účast členů Rady na jednání


4.1. Čestnou povinností každého člena Rady je zúčastnit se všech předem ohlášených jednání Rady z titulu přijetí mandátu člena Rady na VH ČTA I.T.F. 


4.2. Nepřítomen na jednání může být člen Rady jen po předchozí omluvě prezidentovi ČTA I.T.F., nebo viceprezidentovi, který je pověřen řídit příští jednání Rady, kterého se omlouvající člen nezúčastní. Omluva musí být provedena vždy průkaznou formou tj. E-mailem, nebo osobně telefonicky, vždy však nejpozději 3 dny před termínem jednání. Omluva nabývá platnosti teprve po potvrzení jejího přijetí adresátem. Pouze v mimořádných případech lze akceptovat omluvu i po tomto termínu, nejpozději však před začátkem jednání Rady.


4.3. V případě, že počet omluvených nepřítomností člena Rady dosáhne 50%, z počtu všech svolaných jednání Rady, za posledních půl roku, má Rada právo na základě čl. 5 stanov ČTA I.T.F. pozastavit tomuto členovi členství v Radě do rozhodnutí VH.


4.4. V případě neomluvené absence na jednání Rady se třetí neomluvená absence v průběhu volebního období pokládá, za rezignaci dotyčného člena Rady na funkci v Radě ČTA I.T.F.


4.5. Doplnění členů Rady se řídí čl. 5 stanov ČTA I.T.F.


5.  Základní pravidla rozhodování


5.1. Rada rozhoduje o řešení úkolů profesionálně a bez emocí, po důkladném shromáždění dostupných fakt a jejich následném posouzení v efektivní diskusi s racionální argumentací. Každý člen Rady je povinen předem se připravit na projednání plánovaných témat jednání.


5.2. Rada ČTA I.T.F. přijímá rozhodnutí, je-li na jednání přítomno minimálně polovina členů Rady. Základním způsobem rozhodování je dosažení konsensu názorů všech přítomných členů Rady na řešení daného problému. Ve výjimečných případech, kdy se přes veškerou snahu nepodaří nalézt názorový konsenzus, rozhoduje Rada hlasováním, přičemž rozhodnutí je učiněno prostou většinou hlasů přítomných členů Rady a prezidenta ČTA I.T.F. (bod 5. stanov ČTA I.T.F.).


6.  Zápis z jednání


6.1. Všechna jednání dokumentuje Rada zápisem, který je volným formulářem pořízeným na místě a v čase jednání předsedajícím jednání, nebo pověřeným členem Rady či sekretářem ČTA I.T.F., do zvláštního sešitu pro tyto zápisy určeného.


6.2. Každý zápis musí obsahovat :

a) datum a místo jednání Rady
b) prezenci přítomných omluvených a neomluvených členů Rady
c) jména přítomných hostů,
d) uložené úkoly s termíny splnění a jmény osob zodpovědných za splnění s případnou specifikací jejich pravomoci pro tento úkol, resp. specifikací a limitem nezbytných finančních nákladů nutných pro splnění tohoto úkolu,
e) přijatá rozhodnutí či usnesení
f) návrhy témat a bodů příštího jednání


6.3. Každé jednání by mělo v úvodu začínat schválením programu jednání a rekapitulací závěrů předchozího jednání, kontrolou zadaných úkolů, posouzením stavu či trvání problémů příp. rekapitulací e-mailového připomínkového řízení. Na konci každého jednání je zápis přečten (zrekapitulován) a verifikován podpisy přítomných členů Rady.


6.4. Sekretariát ČTA I.T.F. je povinen zabezpečit, aby každý člen Rady obdržel nejpozději do 3 pracovních dnů opis zápisu z posledního jednání Rady. V případě, že člen Rady neobdrží ve výše zmíněné lhůtě zápis z jednání Rady, musí o této skutečnosti neprodleně informovat sekretariát ČTA I.T.F. 


7.  Účast hostů na jednání Rady


7.1. Každý vedoucí sdruženého subjektu ČTA I.T.F., případně jím řádně písemně pověřený člen sdruženého subjektu, má právo být přítomen na jednání Rady, za dodržení níže uvedených podmínek. V mimořádných případech může Rada připustit účast na vyhrazené části jednání i nečlenovi ČTA I.T.F. Výjimka z tohoto ustanovení se týká sekretáře ČTA I.T.F. a představitele I.T.F.


7.2. Zájemce o účast na jednání Rady musí svoji žádost adresovat prezidentovi ČTA I.T.F. písemnou formou (e-mailem, poštou) prostřednictvím vedoucího oddílu. Účast hosta na jednání Rady bude Radou akceptována pouze v případě, že žádost bude doručena na ČTA I.T.F. nejpozději 5 pracovních dnů před datem jednání Rady.


7.3. Ve výjimečných případech si Rada vyhrazuje právo svolat uzavřené jednání, bez přítomnosti osob, které nejsou výslovně k jednání pozvány. Za uzavřené jednání je automaticky považováno disciplinární řízení Rady ČTA I.T.F.


7.4. Host přítomný na jednání Rady je povinen chovat se tak, aby jakýmkoliv způsobem nenarušoval průběh jednání, do tohoto jednání nesmí také jakýmkoliv způsobem zasahovat. V případě, že Rada uzná za vhodné, zejména s ohledem na časovou situaci, může dát hostovi prostor v diskuzi v závěru jednání.


8.  Statut Rady


8.1. Čestnou povinností každého člena Rady je budovat dobré jméno a vážnost Rady, České Taekwon-Do I.T.F. Asociace a Taekwon-Do, které jim náleží.


8.2. Každý člen Rady je povinen preferovat majoritní zájmy ČTA I.T.F. před ostatními, zejména minoritními či osobními zájmy.


8.3. Každý člen Rady je vázán loajálností a respektem k společným rozhodnutím Rady a ke všem výstupům činnosti Rady a je si vědom osobní odpovědnosti za všechna rozhodnutí Rady.


8.4. Každý člen Rady se chová a jedná tak, aby nešířil nepřesné, zkreslené či nepravdivé informace z jednání Rady a tím nepoškodil dobré jméno a vážnost Rady, ČTA I.T.F. i Taekwon-Do.


8.5. V případě, že by aktivní účastí člena Rady při rozhodování v Radě mohlo dojít ke střetu jeho soukromých zájmů se zájmy ČTA I.T.F. (tzn. nejen ke střetu zájmů z hlediska práva, ale i z hlediska etiky či morálky), je povinností dotyčného člena v příslušné záležitosti vzdát práva rozhodovat.

9.  Závěrečná ustanovení

9.1. Tento jednací řád nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení Radou ČTA I.T.F. Výjimky z ustanovení tohoto jednacího řádu musí být v jednotlivých konkrétních případech schváleny Radou ČTA I.T.F.

 
< Předch.   Další >

Náhodné fotografie

Sponzoři

Generální partner
Jihomoravský kraj Město Znojmo Paradise Casino Hlavní partneři
FREEPORT LEISURE (CZECH REPUBLIC) s.r.o. Perito Podlahářství Znovín Lion Sport s.r.o.
Sponzoři
Fotop Garten.cz - architektura zahrady Stavomat Abeska Lineal Interno CUPRUM spol. s r.o. Illegal bar
© 2007 - 2019 Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace | Webmasters: Miloš Vymazal, Josef Hrůza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.